< PLIDA>

<Home Page> - SOCIETA' DANTE ALIGHIERI - COMITATO DI ATENE

Vai ai contenuti

Menu principale:

Ambasciata d’Italia - Cancelleria Consolare
Atene

ΨΗΦΟΣ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Κατά τη διάρκεια του 2018 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανανέωση του ιταλικού Κοινοβουλίου, στις οποίες μπορούν να ψηφίσουν οι ιταλοί πολίτες που ζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι καλούνται  να ψηφίζουν για τους εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, στο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για την εκλογική Περιφέρεια Εξωτερικού.
Υπενθυμίζεται ότι η ψήφος είναι ένα δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα της Ιταλίας και ότι, σύμφωνα με το Νόμο  459 /27 Δεκεμβρίου 2001, οι Ιταλοί πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της περιφέρειας εξωτερικού, μπορούν να ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. Για το σκοπό αυτό συνιστάται να ελέγξετε και να ενημερώσετε  τα προσωπικά σας δημογραφικά και ταχυδρομικά στοιχεία επικοινωνώντας με το Προξενικό Γραφείο σας.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥΣ, κοινοποιώντας εγγράφως την επιλογή τους (OPTION) στο Προξενικό Γραφείο εντός της νόμιμης προθεσμίας. Οι ψηφοφόροι που επιλέγουν να ψηφίσουν στην Ιταλία στις επερχόμενες πολιτικές εκλογές,  λαμβάνουν από τους ιταλικούς Δήμους τους την κάρτα ειδοποίησης για την ψηφοφορία - σε εκλογικά τμήματα στην Ιταλία - για τους υποψηφίους στις εθνικές εκλογικές περιφέρειες και όχι για την εκλογική Περιφέρεια Εξωτερικοὐ.
Η επιλογή (option) ψήφου στην Ιταλία ισχύει μόνο για μια εκλογική διαβούλευση.
Όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν στην Ιταλία πρέπει να δώσουν γραπτή κοινοποίηση στο Προξενικό Γραφείο ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του περασμένου έτους από το έτος που προβλέπεται το φυσικό τέλος του Κοινοβουλίου (Μάρτιος 2018), δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Σε περίπτωση που προκύψει μια πρόωρη λύση των Κοινοβουλίων, η επιλογή μπορεί να αποσταλεί ή να παραδοθεί ιδιοχείρως εντός της δέκατης ημέρας από την προκήρυξη των εκλογών.
Εν πάση περιπτώσει, η επιλογή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. Αυτή η κοινοποίηση της επιλογής μπορεί να γραφτεί σε απλό χαρτί και – για να είναι έγκυρη - πρέπει να περιέχει το όνομα, το επώνυμο, την ημερομηνία, τον τόπο γέννησης, τον τόπο διαμονής και την υπογραφή του ψηφοφόρου. Για την αυτήν την κοινοποίηση, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο που διατίθεται στο Προξενικό Γραφείο, στους συλλόγους, στις Επιτροπές Αλληλοβοήθειας (Patronati), στις Ενώσεις, στο COMITES ή να το  κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (www.esteri.it) ή του Προξενικού Γραφείου.
Εάν η δήλωση δεν παραδοθεί προσωπικά, θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης του αιτούντος.
Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα είναι ευθύνη των ψηφοφόρων να επαληθεύσουν ότι η κοινοποίηση της επιλογής που απεστάλη  ταχυδρομικά έχει παραληφθεί έγκαιρα από το Προξενικό Γραφείο.
Η επιλογή ψήφου στην Ιταλία μπορεί στη συνέχεια να ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ με γραπτή κοινοποίηση που αποστέλλεται ή παραδίδεται στο Προξενικό Γραφείο με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους χρονικούς όρους όπως και η άσκηση της επιλογής.
Εάν επιλέξετε να επιστρέψετε στην Ιταλία για να ψηφίσετε, ο νόμος ΔΕΝ παρέχει κανένα είδος αποζημίωσης για τα έξοδα μετακίνησης, αλλά μόνο διευκολύνσεις στις τιμές στο ιταλικό έδαφος. Μόνο οι ψηφοφόροι που διαμένουν σε χώρες όπου δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την ψηφοφορία με αλληλογραφία (Νόμος 459/2001, άρθρο 20, παράγραφος 1β) δικαιούνται επιστροφή 75% του κόστους του εισιτηρίου ταξιδιού, στην οικονομική θέση.
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Ambasciata d’Italia - Cancelleria Consolare
Atene

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Nel corso del 2018 si svolgeranno le elezioni  per il rinnovo del Parlamento italiano, che vedranno coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero, chiamati ad eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, votando per i candidati che si presentano nella Circoscrizione estero.
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero, possono VOTARE PER  POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il  proprio consolato.  
E’ POSSIBILE IN ALTERNATIVA SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al  Consolato entro i termini di legge. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche, ricevono dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare - presso i seggi elettorali in Italia - per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero.
La  scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale.
Chi desidera votare in Italia deve darne comunicazione scritta a questa Cancelleria Consolare  ENTRO IL 31 DICEMBRE dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (marzo 2018), quindi entro il 31 dicembre 2017.
In caso intervenga invece uno scioglimento anticipato delle Camere, l’opzione può essere inviata o consegnata a mano entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni.
In ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo disponibile presso il Consolato, i Patronati, le associazioni, il COMITES oppure scaricabile dal sito web del Ministero degli Esteri (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare.
Se la dichiarazione non è consegnata personalmente, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta  in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
L’UFFICIO CONSOLARE E’ A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO

MODULO DI OPZIONE
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2018


Il/la sottoscritto/a:_____________________________________________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________________________________________________
Cognome da nubile (non sposata):________________________________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________________________________________________
Luogo di nascita:_______________________________________________________________________________________________________
Data di nascita:_______________________________________________________________________________________________________
Residente all’estero in  
STATO:______________________________________________________________________________________________________________
CAP: CITTA’:__________________________________________________________________________________________________________
Al seguente indirizzo:___________________________________________________________________________________________________

Iscritto in Italia all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del Comune di:

OPPURE
già residente in Italia nel Comune di:_______________________________________________________________________________________
COMUNICA
di volersi recare in Italia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle liste elettorali, per votare in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si terranno nel 2018.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che, andando a votare in Italia, non usufruirà di alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute ma solo delle agevolazioni tariffarie previste sul territorio italiano.


__________________                                                     ______________________________________
      Data e luogo                                                                          (firma dell’elettore)

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO

Spazio riservato all’Ufficio
Ricevuto il:___________________________________________________ L’Autorità Consolare
L’elettore COMUNICA l’opzione all’Ufficio consolare per posta o mediante consegna a mano entro:
A. il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura (marzo 2018);
B. entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni, in caso di scioglimento anticipato delle Camere.

In ogni caso, l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare non oltre il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni.Benvenuti nel nostro sito.
Vi invitiamo a visitare anche la nostra sede:
Via Antinoros, 34-36. Nei pressi dell'Hotel Caravel.
Per contattarci compilare il modulo e inviarlo direttamente. Grazie.


Κανονισμός Εξετάσεων PLIDA
1.Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν μαζί τους στο χώρο των
εξετάσεων κανένα βοήθημα όπως (λεξικό, γραμματική, προσωπικές σημειώσεις,
κλπ..), ούτε κινητό τηλέφωνο, τρόφιμα ή ποτά
2. Τα μόνα υλικά που επιτρέπονται είναι στυλό, μολύβια και γόμες
3. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση blanco ή στυλό που σβήνει. Επιτρέπεται μόνο
η χρήση στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου. Οι ασκήσεις που συμπληρώνονται με
μολύβι, ή στυλό που σβήνει θα ακυρώνονται. Οι ασκήσεις που θα διορθώνονται
με blanco θα ακυρώνονται
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση πρόχειρων τετραδίων
5.Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια των εξετάσεων
6.Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στις εξετάσεις 20’ νωρίτερα
από την ώρα έναρξης έχοντας μαζί τους ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή
διαβατήριο
7.Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποστέλλονται με μαιλ το αργότερο σε 60

8. Εξέταστρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Ο υποψήφιος έχει το
δικαίωμα να τα μεταφέρει σε επόμενη εξεταστική αποστέλλοντας 5 ημέρες πριν τις
εξετάσεις Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει το λόγο της μη δυνατότητας του να
προσέλθει στις εξετάσεις
9. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες για
την εκτέλεση των εξετάσεων.


DOPO AVER ESEGUITO L'ISCRIZIONE ON LINE   SI PREGA DI TELEFONARE AI NUMERI SOTTOSTANTI PER RICEVERE CONFERMA CHE TUTTO SIA ANDATO A BUON FINE

AVVISO   

INFORMIAMO, CHE DA QUESTA SESSIONE  DI  APRILE 2016, IL LIVELLO C1 HA UN NUOVO FORMATO , UN ESEMPIO DI PROVA D’ESAME  E` DISPONIBILE SUL SITO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟYΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ C1 ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ  ΣΙΤΟAVVISO IMPORTANTE
VI INFORMIAMO, CHE DALLA SESSIONE  DI  NOVEMBRE-DICEMBRE 2016, IL LIVELLO B2 HA UN NUOVO FORMATO , UN ESEMPIO DI PROVA D’ESAME  E` DISPONIBILE SUL SITO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ  Carrellata di eventi organizzati da aprile 2015 in poi.
Archivio di eventi avvenuti prima del 2015.TipTorna ai contenuti | Torna al menu